Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun

Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra avdelningar

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger ett hållbart och attraktivt Karlskoga. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av avdelningarna bygg- och miljö, mark- och planering, teknik- och fastighet, förvaltningsstab samt förvaltningsledning.

Bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret arbetar för att Karlskoga ska ha en god miljö och ekologisk hållbar utveckling. För att trygga en god livsmiljö ska det finnas ren luft, rent vatten, en livskraftig natur, säkra livsmedel och god inomhusmiljö.Bygg- och miljökontoret jobbar med inspektions- och tillsynsverksamhet, meddelande av tillstånd, dispenser, förelägganden och förbud. Kontoret jobbar också med tillståndsfrågor och tillsyn för alkohol, tobak samt läkemedel. Vidare handlägger kontoret bygglov samt frågor rörande bostadsanpassning.

Mark- och planeringsavdelningen

Mark- och planeringsavdelningen arbetar med fysisk planering såsom detaljplanering och områdesbestämmelser.Avdelningen företräder kommunen som ägare till kommunens fastigheter. På mark- och planeringsavdelningen jobbar man även med köp, exploatering, utarrendering, försäljning, byte och reglering av fastigheter. Avdelningen arbetar och ansvar för kommunens geodatabaser. Mark - och planeringsavdelningen arbetar också med stadsplanering i Karlskoga samt utför mätningar och utsättningar.

Teknik- och fastighetsavdelningen

I teknik- och fastighetsavdelningen ingår enheterna fastighetsservice, gata och transport, park, lokalförsörjning, verkstad och trafik.Avdelningen jobbar med att vårda och utveckla Karlskogas gator, parker, lekplatser, grönområden, naturnära skog och kommunägda fastigheter. Avdelningen ansvarar dessutom för samordning av kommunens fordon.

Förvaltningsstaben

Förvaltningsstabens uppgift är att stödja och utveckla verksamheten i förvaltningen.Avdelningen arbetar med verksamhetsutveckling, miljösamordning och -strategi, kommunikation, information, geografiska informationssystem, nämndadministration samt bemanning av receptionen på Skrantahöjdsvägen 35. I förvaltningsstaben ingår även den kommunala lantmäterimyndigheten samt kommunens egna reprocentral.

Flytta till Karlskoga

Nära

2 h med tåg till Stockholm, 2,5 h till Göteborg. I direkt närhet når du Örebro på 35 min med bil och Karlstad 45 min med bil.

Mer tid över

Snitt-karlskogingen cyklar till jobbet på mindre än 20 minuter per dag. En stockholmare spenderar nästan tre gånger så lång tid i bil. Det blir 26 dagar mer per år.

Dina nya kollegor

Vi har flest patentansökningar per capita i hela Sverige och är landets mest civilingenjörstäta stad.

Information från FlyttaTillKarlskoga.se

Vi söker kontinuerligt nya medarbetare